Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

31 total results found

Algu aprēķina veikšanas shēma

Ozols instrukcijas Algu aprēķins

Algu aprēķina veikšanas shēma Algu perioda atvēršana Nepieciešams atvērt aktīvo algu periodu, k...

Datu imports no EDS sistēmas

Ozols instrukcijas Algu aprēķins

Lai sekmīgi veiktu algu aprēķinus un atvieglotu datu ievades procesu, atsevišķus dokumentus iespē...

Ražošanas dokumentu izveide

Ozols instrukcijas Noliktavas uzskaite

Lai nodrošinātu preču komplektēšanu un materiālu ražošanu, nepieciešams veidot ražošanas dokument...

Bankas maksājumu uzdevumu izveide no Izmaksu saraksta

Ozols instrukcijas Algu aprēķins

Ja algu maksājumi tiek maksāti no uzņēmuma bankas konta, kurš reģistrēts Komercbankā, kura neatba...

Izmaksu sarakstu eksports uz banku

Ozols instrukcijas Algu aprēķins

Sagatavotos algu, avansu vai starpizmaksu izmaksu sarakstus var eksportēt uz banku - izmantojot d...

Avansu izmaksu sarakstu veidošana un aizpildīšana

Ozols instrukcijas Algu aprēķins

Sekmīgai avansu sarakstu aizpildīšanai, vispirms nepieciešams sagatavot datus Pārskaitījumu sarak...

Izmaiņu veikšana nodokļu dokumentos un to piemērošana algas aprēķinā

Ozols instrukcijas Algu aprēķins

Lai aktuālo informāciju no nodokļu dokumentiem piemērotu tekošajā algas aprēķinā, nodokļu dokumen...

Obligātās veselības pārbaudes

Ozols instrukcijas Personāla vadība - iOzols

Uzsākot darbu ar OVP moduli, sākotnēji nepieciešams pievienot informāciju sarakstos Klasifikator...

Algu tarifikācijas datu imports no MS Excel faila

Ozols instrukcijas Algu aprēķins

Situācijā, ja katru algu aprēķinu periodu ieejošo algu kodu summas ir mainīgas, datus iespējams i...

Algas aprēķins darbinieka atbrīvošanas gadījumā

Ozols instrukcijas Algu aprēķins

Algu perioda atvēršana Nepieciešams atvērt aktīvo algu periodu, kurā tiks veikts algu aprēķins: ...

Mazvērtīgā inventāra iegāde

Ozols instrukcijas Noliktavas uzskaite

Lai nodrošinātu mazvērtīgā inventāra uzskaiti, nepieciešams izmantot Norēķinu un Pamatlīdzekļu mo...

Slimības naudas aprēķins

Ozols instrukcijas Algu aprēķins

Slimības naudas aprēķins tiek veidots, balstoties uz sākotnēji ievadīto rīkojumu par slimības l...

Bankas konta izraksta imports no internetbankas

Ozols instrukcijas Datu apmaiņa ar banku

Elektroniskās norēķinu sistēmas pievienošana Ozols sistēmā iespējams importēt bankas konta izrak...

Bankas maksājumu uzdevumu eksports

Ozols instrukcijas Datu apmaiņa ar banku

Elektroniskās norēķinu sistēmas pievienošana Ozols sistēmā iespējams izveidotos maksājumu uzdevu...

Bankas maksājumu sagatavošana no norēķinu dokumentiem

Ozols instrukcijas Norēķini

Balstoties uz ievadītajiem norēķinu dokumentiem, iespējams veikt to apmaksu - sagatavojot sistēmā...

Algu nodokļu maksājumu sagatavošana

Ozols instrukcijas Algu aprēķins

No veiktajiem algu aprēķiniem, iespējams izveidot maksājumu uzdevumus ienākuma un sociālā nodokļa...

Algu grāmatojumu sagatavošana

Ozols instrukcijas Algu aprēķins

Pēc algu aprēķinu veikšanas, iespējams izveidot algu grāmatojumu, kurš tiks sagatavots, balstotie...

Algu atskaišu sagatavošana un eksports uz EDS

Ozols instrukcijas Algu aprēķins

Pēc algu aprēķinu veikšanas, iespējams izveidot atskaites, kas nepieciešamas iesniegšanai VID un ...

Kontu slēgšana

Ozols instrukcijas Grāmatvedība

Operāciju kontu slēgšanu sistēmā iespējams organizēt, izmantojot Virsgrāmatas atskaiti: Konta atl...

Pārrēķins no iepriekšējiem periodiem

Ozols instrukcijas Algu aprēķins

Situācijā, ja kādā no iepriekšējiem algu periodiem ir konstatētas izmaiņas, kas veicamas algu apr...