Rēķina izrakstīšana un izsūtīšana kopā ar CMR

  1. Ieņēmumi no klienta
  2. Rēķina izveidošana
  3. Rēķina Labošana
   3.1. Rēķina dzēšana
   3.2. Pasūtījumu rēķinu apvienošana
  4. Rēķina nosūtīšana (kopā ar CMR)

  Rēķina izrakstīšana un izsūtīšana kopā ar CMR notiek Klienta pasūtījuma logā

  image-1649141420762.png

  1. Ieņēmumi no klienta:

  Ieņēmumi no klienta laukā ievada kopējo summu bez PVN un valūta, kuru jāmaksā klientam.
  - Ja gadījumā pasūtījuma izpildes laikā summa mainās, piemēram, papildus nopērk muitas deklarācijas noformēšanu, tad jāmaina ir arī lauka “Ieņēmumi no klienta” vērtība.
  - Ja klientam ir izstādīts Kredītrēķins, tad par tā summu manuāli jāsamazina “Ieņēmumi no klienta”.

  Summēšana image-1649141607526.png
  - Ja nospiež image-1649141607526.png, tad lauks “Ieņēmumi no klienta” aizpildās automātiski, summējot pakalpojumus, kas saistīti ar šo klienta pasūtījumu.
  - Ja šī funkcija ir ieslēgta, tad nav iespējams manuāli aizpildīt lauku “Ieņēmumi no klienta”.

  Apmaksa: Izejošā rēķina apmaksas termiņš.
  - Klienta noklusēto apmaksas termiņu var definēt:  Partneris/Klients > lapaspuse “Pārējie dati” > Apmaksas termiņš

  PVN likme:
  - Izvēloties PVN likmi un tad uzbraucot ar peles kursoru virs lauka redzams PVN likmes Pants.
  - PVN likmes var mainīt sarakstā: Kopējie saraksti > Nodokļu saraksts

  2. Rēķina izveidošana

  Kad pasūtījums ir ievadīts, spiežot image-1649143460017.png izveido Rēķinu klientam
  - Izvēlas vajadzīgo rēķina veidu vai iekļauj jau izveidotā rēķinā

  image-1649147467860.png

  Rēķina sagataves logs dod iespēju:
  - Pārliecināties par rēķinā iekļauto informāciju;
  - Rakstīt piezīmes, kuras būs iekļautas rēķina apakšējā daļā ar sarkaniem burtiem;
  - Drukāt vai Nosūtīt rēķinu e-pastā;
  -Apstiprināt vai atcelt rēķina apstiprinājumu.

  image-1649151805114.png

  • Svarīgi! Ja veiktas kādas izmaiņas, spiediet komandtaustiņu F5, lai pārrakstītu rēķina saturu.

  3. Rēķina labošana

  Rēķina saturs veidojas no klienta pasūtījumā ievadītās informācijas. Tāpēc, ja nepieciešams labot rēķinu, jālabo pasūtījums.

  Ja pēc rēķina izveidošanas tiek mainīti ieņēmumi no klienta vai pievienoti papildus pakalpojumi, spiežot image-1649143460017.png izvēlieties pārģenerēt rēķina saturu.

  3.1. Rēķina dzēšana

  Lai dzēstu rēķinu, atveriet rēķina sagatavi, tad
  1. Atceliet apstiprinājumu;
  2. Spiediet Dzēst rēķinu.
  image-1649151844909.png

  3.2. Pasūtījumu apvienošana vienā rēķinā

  Ja nepieciešams vairākus klienta pasūtījumus apvienot vienā jau izveidotā rēķinā, tad

  1. Atver klienta pasūtījumu, kura rēķins jau ir izveidots. Spiež zilā bulta un atver rēķinu
   (Ja rēķina nav, to izveido)
  2. Šim rēķinam noņem apstiprinājumu un saglabā apstiprināt
  3. Ja rēķinam jau ir piesaistīta apmaksa
   3.1.  Atver Izejošo rēķinu un atsaista apmaksu.

   image-1659605996563.png

  4. Atver Klienta pasūtījumu, kuru jāpievieno jau izveidotajam rēķinam.
   (Tātad tam nav izveidots rēķins)
   3.1. Ja šim pasūtījumam jau ir izveidots rēķins, to atver, noņem apstiprinājumu un izdzēš
   3.2. Spiež zilā bulta un izvēlas Pievienot rēķinam Nr. ...

   image-1659600952801.png

  5. SVARĪGI!!! Pēc jauno pakalpojumu pievienošanas rēķinam, ja bija apmaksa, to jāpiesaista atpakaļ.
   Atver Izejošo rēķinu, spiež pogu Saistīt. Atrod atsaistīto maksājuma uzdevumu un piesaista no jauna.

   image-1659606856087.png

  6. Atver Klienta pasūtījumu, kuru jāpievieno jau izveidotajam rēķinam.
   (Tātad tam nav izveidots rēķins)
   3.1. Ja šim pasūtījumam jau ir izveidots rēķins, to atver, noņem apstiprinājumu un izdzēš
   3.2. Spiež zilā bulta un izvēlas Pievienot rēķinam Nr. ...

   image-1659600952801.png

  4. Rēķina nosūtīšana (kopā ar CMR)

  OZOLS TMS ir iespēja klienta pasūtījumam pievienot CMR. Ja CMR ir pievienots, to ir viegli nosūtīt pa e-pastu kopā ar rēķinu.

  Noklusētais rēķina nosūtīšanas veids tiek definēts Klienta/Partnera kartiņā.

   POD jeb CMR
   - CMR pievieno Klienta pasūtījuma lapā “Pievienotie faili” pdf, png vai jpg formātā
   image-1649152402384.png

   4.1. Rēķina nosūtīšana e-pastā:

   - Klienta Pasūtījuma logā atver Rēķinu spiežot image-1649143460017.png
   - Lai nosūtītu e-pastu:
   spiež image-1649156523858.png
   - Atveras e-pasta logs. Pārliecinās, ka informācija ir pareiza un spiež sūtīt.
   - Rēķinu izdrukā, spiežotimage-1649152583657.png  rēķins PDF formātā atveras interneta pārlūkā.
   - P
   ēc e-pasta nosūtīšanas Pasūtījuma statusā automātiski mainās uz Rēķins nosūtīts

   Ja Rēķinu e-pastā jānosūta kopā ar CMR, tad pirms nosūtīšanas tas ir jāatzīmē pielikumā!

   4.2. Rēķina nosūtīšana pa pastu:

   - Klienta Pasūtijuma logā atver Rēķinu spiežot image-1649143460017.png
   - Spiežotimage-1649152583657.pngrēķins  atveras interneta pārlūkā PDF formātā un tur to nosūta uz printeri izdrukai papīra formātā
   - Kad Rēķins nosūtīts pa pastu,
   tad pasūtījuma statuss – "rēķins nosūtīts" ir jāliek manuāli!

   Ja rēķins tiek nosūtīts pa e-pastu un pastu, tad šis gadījums pielīdzināms sūtījumam pa pastu un status jāievada manuāli.