Ozols instrukcijas

OZOLS lietošanas pamatprincipi

Algu aprēķins

Algu aprēķina veikšanas shēma

Algu aprēķina veikšanas shēma Algu perioda atvēršana Nepieciešams atvērt aktīvo algu periodu, k...

Algu atskaišu sagatavošana un eksports uz EDS

Pēc algu aprēķinu veikšanas, iespējams izveidot atskaites, kas nepieciešamas iesniegšanai VID un ...

Algu grāmatojumu sagatavošana

Pēc algu aprēķinu veikšanas, iespējams izveidot algu grāmatojumu, kurš tiks sagatavots, balstotie...

Algu nodokļu maksājumu sagatavošana

No veiktajiem algu aprēķiniem, iespējams izveidot maksājumu uzdevumus ienākuma un sociālā nodokļa...

Slimības naudas aprēķins

Slimības naudas aprēķins tiek veidots, balstoties uz sākotnēji ievadīto rīkojumu par slimības l...

Algas aprēķins darbinieka atbrīvošanas gadījumā

Algu perioda atvēršana Nepieciešams atvērt aktīvo algu periodu, kurā tiks veikts algu aprēķins: ...

Datu imports no EDS sistēmas

Lai sekmīgi veiktu algu aprēķinus un atvieglotu datu ievades procesu, atsevišķus dokumentus iespē...

Algu tarifikācijas datu imports no MS Excel faila

Situācijā, ja katru algu aprēķinu periodu ieejošo algu kodu summas ir mainīgas, datus iespējams i...

Izmaiņu veikšana nodokļu dokumentos un to piemērošana algas aprēķinā

Lai aktuālo informāciju no nodokļu dokumentiem piemērotu tekošajā algas aprēķinā, nodokļu dokumen...

Avansu izmaksu sarakstu veidošana un aizpildīšana

Sekmīgai avansu sarakstu aizpildīšanai, vispirms nepieciešams sagatavot datus Pārskaitījumu sarak...

Izmaksu sarakstu eksports uz banku

Sagatavotos algu, avansu vai starpizmaksu izmaksu sarakstus var eksportēt uz banku - izmantojot d...

Bankas maksājumu uzdevumu izveide no Izmaksu saraksta

Ja algu maksājumi tiek maksāti no uzņēmuma bankas konta, kurš reģistrēts Komercbankā, kura neatba...

Pārrēķins no iepriekšējiem periodiem

Situācijā, ja kādā no iepriekšējiem algu periodiem ir konstatētas izmaiņas, kas veicamas algu apr...

Ienākuma nodokļu metodes

Programmatūras lietotājam ir jāseko, vai nodokļu aprēķinu metožu sarakstos atbilstošajiem periodi...

Paziņojumu žurnāls

Paziņojums par algas nodokli tiek sagatavots atbilstoši MK noteikumos noteiktajām veidlapu formām...

Atskaišu konfigurācija - Kolonnu virsraksti

Lai veiktu atskaišu konfigurāciju: Ozols ‣ Alga ‣ Konfigurācija ‣ Kolonnu virsraksti Sarakstā K...

Atvaļinājuma naudas aprēķins

Lai aprēķinātu atvaļinājuma naudu strādājošajam: 1.Nepieciešams izveidot atbilstošu Rīkojumu dok...

Noliktavas uzskaite

Grāmatvedība

Ozols uzstādīšana

Izmantotie termini

Pamatlīdzekļi

Norēķini

Datu apmaiņa ar banku

Personāla vadība

Risinājums apdrošināšanas brokeriem

Uzņēmuma pamatinformācija

Uzsākot darbu sistēmā OZOLS, sākotnēji nepieciešams aizpildīt uzņēmuma informāciju:1. Jāievada sa...

Klasifikatoru ievade

Uzsākot darbu, nepieciešams izveidot pamatklasifikatorus, kas tiks izmantoti uzņēmuma finanšu un ...

Sadarbības partneri:

Uzsākot darbu apdrošināšanas brokeriem sistēmā OZOLS, lai būtu iespējams ievadīt polisi u.c. darb...

Līgumu ievade

Lai pie polises ievades tiktu aprēķinātas automātiski komisijas, tad ir nepieciešams sadefinēt lī...

Polises ievade

Lai atvērtu polises logu: Ozols ‣ Polises ‣ Dokumenti ‣ Polise Polises logu var atvērt ar ātro t...

Rēķina sasaiste ar apmaksas dokumentiem

Rēķina sasaiste ar Norēķinu dzēšanas aktu Ar Norēķinu dzēšanas aktu tiek sasaistīti tikai Apdroš...

Pārdevēju komisijas atskaite

Pārdevēju komisijas atskaite ir domāta lai varētu atalsīt datus par brokera, asistenta un piesais...

Uzņēmuma komisija

1. Komisijas atskaites sagatavošana Pirms Uzņēmumu komisijas atskaišu sagatavošanas, jāpalaiž Ko...

Polišu pārtraukšana

Polise tiek pārtraukta, norādot Polises pārtraukšanas datumu un Nostrādāto prēmiju: Nostrādātā...

Polišu komisijas aprēķins

Priekšnosacījumi brokeru komisijas sekmīgam aprēķinam 1. Sadarbības līgumu ievade (sadarbības lī...

Polišu atskaite

Polišu atskaite ir paredzēta, lai varētu atlasīt polišu līgumus pēc uzstādītiem atlases kritēriji...

Polišu izlietojums

Polišu izlietojuma atskaite parāda polišu izlietojumu, atbilstoši datu atlases filtrā noteiktajie...

CRM (Partneri)

Pasts

Maksājumu uzskaite

Finanses