Nomenklatūras pārsūtīšana

Nomenklatūras uzskaiti var organizēt vairākās Noliktavās, kā arī vairākās uzņēmuma Struktūrvienībās vienas Noliktavas ietvaros. Lai uzskaitītu nomenklatūras kustību starp uzņēmumu noliktavām, struktūrvienībām, objektiem vai atbildīgajām personām, jāveido nomenklatūras pārsūtīšanas dokuments. Pārsūtīšanas dokuments tiek saglabāts Iekšējās kustības dokumentu žurnālā.

Jauna Nomenklatūras pārsūtīšanas dokumenta pievienošana

 Izvēloties dokumenta veidu Nomenklatūras pārsūtīšana, tiks atvērts jauns logs:

Nomenklatūras pārsūtīšanas dokumenta Virsraksta aizpildīšana

Lai aizpildītu Pārsūtīšanas dokumenta Virsrakstu, nepieciešams:

1. Norādīt datumu, kurā pārsūtīšana tiek veikta:

2. Izvēlēties atbilstošās noliktavas, kuru ietvaros nomenklatūras kustība tiks veikta:

Ja nomenklatūras kustību nepieciešams veikt nevis Noliktavu ietvaros, bet gan struktūrvienību ietvaros, abos laukos "Noliktava no" un "Noliktava uz" jānorāda viena un tā pati Noliktava, kurai piesaistīta atbilstošā struktūrvienība, kuras ietvaros nepieciešams veikt pārsūtīšanu.

3. Pārsūtīšanas dokumenta paskaidrojuma lauks tiek aizpildīts automātiski - dati tiek ielādēti no Iekšējās kustības dokumenta veida nosaukuma. Paskaidrojuma laukā esošo informāciju iespējams koriģēt, labojot aizpildīto informāciju manuāli.

Nomenklatūras pārsūtīšanas dokumenta Satura aizpildīšana

Lai aizpildītu Nomenklatūras pārsūtīšanas dokumenta Saturu, dokumenta satura daļā nepieciešams nospiest pogu un tiks atvērts operācijas satura logs:

Dokumenta saturā jāpievieno nomenklatūra, kas tiek pārsūtīta, aizpildot visas nepieciešamās dimensijas. Nomenklatūru var meklēt pēc nomenklatūras koda, nosaukuma vai nosaukuma daļas. Nomenklatūrai tiek parādīts atlikums noliktavā (ņemot vērā norādītās dimensijas), no kuras jāveic pārsūtīšana. Nomenklatūrai jānorāda daudzums, kas jāpārsūta.

Ja tiek izvēlēta nomenklatūra un norādītas dimensijas (Ek.kods no; Struktūrv.no) , bet atlikums uzrādās 0.0000, nepieciešams pārbaudīt norādītās dimensijas un Atbildīgo personu – vai nomenklatūrai, ar šādām norādītajām dimensijām, ir pārsūtīšanai nepieciešamie atlikumi attiecīgajās dimensijās.

Lai saglabātu izveidoto satura ierakstu, nomenklatūras pārsūtīšanas logā nepieciešams nospiest  vai  - ja nomenklatūras pārsūtīšanu nav nepieciešams veikt.

Nomenklatūras pārsūtīšanas dokumenta saturs var sastāvēt no vairākiem satura ierakstiem. Pievienot nākamo satura ierakstu iespējams, satura daļā nospiežot pogu .

Kad visi nepieciešamie lauki ir aizpildīti, Nomenklatūras pārsūtīšanas dokuments ir sagatavots un to ir iespējams:

1. Saglabāt, nospiežot pogu  - dokuments tiks saglabāts un būs pieejams apskatei/labošanai/grāmatošanai Iekšējās kustības dokumentu žurnālā.

2. Apstiprināt, nospiežot rīku joslā pogu  - Pārsūtīšanas dokuments tiks Apstiprināts un to būs iespējams Grāmatot.

Nomenklatūras pārsūtīšanas dokumenta grāmatošana

Nomenklatūras pārsūtīšanas dokumentu iespējams grāmatot no atvērta dokumenta vai izvēloties (iezīmējot) dokumentu Iekšējās kustības dokumentu žurnālā.

Lai iegrāmatotu Nomenklatūras pārsūtīšanu, dokumentu nepieciešams Apstiprināt, nospiežot rīku joslā pogu .

Apstiprinātu dokumentu ir iespējams grāmatot, nospiežot rīku joslā pogu .

Pievienotā Pārsūtīšanas dokumenta labošana

Labojumus saglabātajā dokumentā iespējams veikt atverot Nomenklatūras pārsūtīšanas dokumentu, kurš pieejams apskatei/labošanai Iekšējās kustības dokumentu žurnālā. Lai veiktu labojumus Pārsūtīšanas dokumentā, dokumentu nepieciešams atvērt, izmantojot rīku joslas pogu  (ALT+A), un atvērtajā ierakstā iespējams veikt nepieciešamos labojumus:

Nomenklatūras pārsūtīšanas dokumenta datumu NAV iespējams labot, jo nomenklatūras atlikumi Noliktavā, ņemot vērā norādītās dimensijas, tiek rēķināti atbilstoši iepriekš izvēlētajam datumam un datuma maiņa varētu novest pie situācijas, kad nomenklatūra tiek pārsūtīta brīdī, kad tās nemaz nav atlikumā. Ja nepieciešams labot datumu, tad dokuments ir jāveido no jauna un iepriekš izveidotais dokuments jādzēš!

Pēc labojumu veikšanas, veiktā izmaiņas iespējams  vai .