Atvaļinājuma rezerves aprēķins

Atskaite parāda uzkrājumu neizmantotajam atvaļinājumam un papildatvaļinājumu katram strādājošajam dienu un summu veidā.

1. Lai atskaite tiktu sagatavota pareizi, programmā jāveic precīza atvaļinājumu datu uzskaite. Uzsākot darbu ar programmu strādājošā slodzei norāda neizmantoto atvaļinājumu dienu skaitu uz konkrētu datumu:

2. Programmā jābūt uzkrātiem datiem par nepieciešamajiem iepriekšējiem periodiem vidējās izpeļņas aprēķināšanai, slodzes kartiņā jābūt noteiktam atvaļinājuma kalendāram un tajā jābūt norādītam atvaļinājuma dienu skaitam.

Piemēram, ja slodzei norādīts atvaļinājuma kalendārs - 20 darba dienas, tas nozīmē, ka par katru pilnu nostrādāto mēnesi, šim darbiniekam pienākas 1.67 atvaļinājuma dienas (20 atvaļinājumā darba dienas gadā / 12 mēnešiem ~ 1.67 atvaļinājuma dienas par pilnu nostrādāto mēnesi). 

Sagatavojot atskaiti, tajā tiek iekļautas visas datu atlases filtram atbilstošās slodzes. Sagatavojot atskaiti, atskaitē tiek uzrādīti šādi dati:

 

Dien.alga - Strādājošā vidējā dienas izpeļņa uz filtrā atlasīto periodu;

Dien.atl.p.s. - Uzkrātais atvaļinājuma dienu atlikums perioda sākumā - filtra iestādījumos norādītajam periodam "Periods no...";

Summa p.s. - Uzkrātā atvaļinājuma summa perioda sākumā (vid.izpeļņa*uzkrāto atv.dienu skaits);

Per.pien.atv.d. - Strādājošam pienākošās atvaļinājuma dienas par atskaites filtrā atlasīto periodu;

Per.pien.apgr. - Perioda dienu skaita un izpeļņas summas apgrozījums, kas veidojas no strādājošam pienākošajām atvaļinājuma dienām par atskaites filtrā atlasīto periodu, reizināta ar vidējo dienas izpeļņu atbilstošajā periodā;

Per.izt.atv.d. - Filtrā atlasītā periodā iztērētās atvaļinājuma dienas - informācija tiek ņemta no Algu aprēķinā ielādētās informācijas no strādājošā slodzes kalendāra - Pievienotā Rīkojuma par "Ikgadējo atvaļinājumu";

Per.izt.apgr. - Perioda iztērēto atvaļinājuma dienu skaita un izpeļņas summas apgrozījums - izmaksātā atvaļinājuma nauda atlasītajā periodā;

Dien.atl.p.b. - Uzkrātās atvaļinājuma dienu atlikums uz perioda beigām - uz filtra iestādījumos norādītajam periodam "Periods ...līdz".

Summa p.b. - Uzkrātā atvaļinājuma summa perioda beigās (vid.izpeļņa*uzkrāto atv.dienu skaits);