Nākamo periodu izdevumi

Nākamo periodu izdevumu dokumentu uzskaite nodrošina automatizētu grāmatošanas procesu, lai reģistrētu nākamo periodu izdevumus atbilstošajos grāmatvediskajos kontos.

Darbības, kas veicamas, lai nodrošinātu nākamo periodu uzskaiti

Ozols ‣ Norēķini ‣ Saraksti ‣ Pakalpojumu tipi

- automatizēta grāmatošanas procesa nodrošināšanai, pakalpojuma aprakstā nepieciešams noteikt grāmatvedisko kontu
- lai būtu iespēja pakalpojumam norādīt konkrētu periodu, pakalpojuma aprakstā jābūt atzīmētam kritērijam

nomenklatura.png

Nākamo periodu izdevumu ievade

Nākamo periodu izdevumu dokumentu iespējams ģenerēt balstoties uz ievadīto iepirkumu dokumentu un tā saturā norādītajiem pakalpojumiem. Aizpildot iepirkuma dokumenta saturu, nepieciešams norādīt atzīmi, ka ievadītais pakalpojums tiek attiecināts uz nākamo periodu izdevumiem un norādīt pakalpojuma periodu.

Ozols ‣ Norēķini ‣ Dokumenti ‣ Iepirkumu dokumenti ‣ Pievienot

rekins.png
Lai no ievadītā iepirkumu dokumenta, tiktu sagatavots nākamo periodu izdevumu dokuments, nepieciešams izvēlēties funkciju: „Izveidot nākamo periodu izdevumu dokumentu”:

funkcijas.png

Rezultātā tiks atvērts dokuments, kurā fiksēti iepirkumu dokumenta saturā ievadītie pakalpojumi ar atzīmi “iekļaut nākamā perioda izdevumos”:

nak_izdev.png

Balstoties uz šo izveides logu, iespējams izveidot izdevumu dokumentu tām pozīcijām, kuras tiks atzīmētās.

Rezultātā tiks piedāvāts paziņojums, kurā būs iespēja atvērt sagatavoto dokumentu:

apstipr.png

Izveidoto nākamo periodu izdevumu dokumentu ir iespējams atvērt uzreiz, vai arī no darba režīma:

Ozols ‣ Norēķini ‣ Dokumenti ‣ Nākamo periodu izdevumi

Nākamo periodu izdevumu dokumenta rediģēšana

Atverot sagatavoto dokumentu, tajā iespējams veikt nepieciešamos papildinājumus – koriģēt periodu, norādīto nākamo periodu izdevumu periodiskumu, koriģēt esošās dimensijas, utt.:

dok.png
Ja esošajā dokumentā ir veiktas izmaiņas (mainīts periodiskums/dimensijas/periods/utt), tad šīs izmaņas ielādēt dokumenta saturā iespējams, nospiežot pogu “aizpildīt”:

gatavs.png

Pēc nepieciešamo korekciju veikšanas, dokumentu nepieciešams saglabāt un apstiprināt!

Nākamo periodu izdevumu grāmatošana

Turpmākais grāmatošanas process, atbilstoši norādītajam periodiskumam, iespējams no Norēķinos pieejamās atskaites:

Ozols ‣ Norēķini ‣ Atskaites ‣ Nākamo peirodu ieņēmumi/izdevumi

Filtrā norādot nepieciešamos kritērijus atlaisei – iespēja atlasīt ierakstus kopsavilkuma veidā, atlasot uz šo brīdi neiegrāmatotos ierakstus:

filtrs.png

Atskaitē tiek attēloti visi sagatavotie un vēl neiegrāmatotie dokumenti, kurus iespējams iegrāmatot:

atskaite.png

Grāmatojumu šablona izveide

Lai nodrošinātu automatizētu grāmatošanu, sāktonēji būtu jāizveido grāmatojuma šablons:

Ozols ‣ Virsgrāmata ‣ Saraksti ‣ Grāmatojumu šabloni

gramatojums.png

Grāmatošana iespējama, izvēloties vienu no grāmatošanas scenārijiem:

1) Atverot izvēlēto dokumentu + spiežot rīku joslā pogu grāmatot:
gram.png
2) Izvēloties multiiezīmēšanu – atzīmēt ierakstus, kurus vēlme grāmatot un iegrāmatot to, izvēloties rīku joslā pieejamo pogu “Funkcijas”:

funkc.png

Rezultātā būs iespēja izvēlēties sagatavoto grāmatojumu šablonu un atzīmētos dokumentus iegrāmatot:

np.png

Kā rezultātā, izveidotie grāmatojumi tiks saglabāti grāmatojumu žurnālā būs pieejami Virsgrāmatā, kā arī atverami no darba režīma:

Ozols ‣ Norēķini ‣ Atskaites ‣ Nākamo peirodu ieņēmumi/izdevumi

rez.png