Uzņēmuma komisija

1. Komisijas atskaites sagatavošana

Pirms Uzņēmumu komisijas atskaišu sagatavošanas, jāpalaiž Komisijas aprēķina rīks.

Lai sagatavotu komisijas atskaiti: Ozols ‣ PolisesAtskaitesUzņēmumu komisija

Uzņēmuma komisijas atskaite parāda informāciju par uzņēmuma komisijām, atbilstoši datu atlases filtrā norādītajiem kritērijiem.

Komisijas atskaites tiek veidotas par iepriekšējo periodu, kurās ir informācija par polisēm un maksājumiem, kuriem ir nepieciešams sagatavot Komisijas rēķinus, lai veiktu norēķinu ar Apdrošināšanas sabiedrību (AS).

No AS tiek saņemts rēķins/ atskaite par polisēm, par kurām uzņēmumam jāpārskaita prēmijas daļa uz AS, ieturot savu nopelnīto komisiju.

Komisijas atskaiti iespējams sagatavot detalizēti par katru no sadarbības partneriem, to konkrētajā periodā apmaksātajiem rēķiniem/ polisēm un aprēķinātām komisijām.

Filtrs jāaizpilda, lai sagatavotu atskaiti.

Datu atlases kritērijus var saglabāt (). Izvēloties izveidoto filtra sagatavi (), filtrs tiek automatizēti aizpildīts no filtra sagataves.

Atlases kritēriju filtrs izskatās šādi:

image-1657263578046.png

Komisijas atskaites filtrā ievades datu atšifrējums:

 • Uzņēmums: uzņēmums, par kuru tiks sagatavota atskaite;
 • Apdroš.v.: polišu atskaites sagatavošanai par vienu apdrošināšanas veidu;
 • Apdroš.sab.: atskaite par vienu apdrošināšanas sabiedrību;
 • Brokeris: atskaite par izvēlētu brokeri;
 • Asistents: atskaite par izvēlētu asistentu;
 • Piesaistītājs: atskaite par izvēlētu piesaistītāju;
 • Apdr.ņēmējs: atskaite par apdrošināšanas ņēmēju;
 • Izdošanas dat.: polišu izdošanas datums vai periods;
 • Sākuma dat.: polišu darbības sākuma datums vai periods;
 • Beigu dat.: polišu darbības beigu datums;
 • Kom.aprēķ.dat.: ja komisiju aprēķins veikts, tad iespējams norādīt datumu vai periodu par kuru veikts aprēķins, lai sagatavotu atskaiti par aprēķinātās komisijas apjomu;
 • Rēķina termiņš: polišu rēķinu termiņš;
 • Apdroš.prēmija: polišu atskaite par noteiktu apdrošināšanas prēmijas apjomu;
 • Valūta: apdrošināšanas prēmijas valūta;
 • Auto rēģ.nr.: automašīnas reģistrācijas numurs;
 • Automašīna: automašīnas marka;
 • Statuss: atskaite pēc viena konkrēta polises statusa (Izrakstītas, Noliktavā, Pārtrauktas, Pie brokera, Sabojātas);
 • Atjaun.līg.veids: atjaunots līguma veids (Jā, Nē);
 • Atjaunota polise: atskaite par atjaunotām vai neatjaunotām polisēm;
 • Komisijas veids: atskaite par plānotajām (komisija vēl nav aprēķināta) vai aprēķinātajām komisijām;
 • Rēķina veids: jāizvēlas par kāda izrakstīta rēķina veida komisijām tiks gatavota atskaite - polišu faktūrrēķins vai apdrošināšanas sabiedrības rēķins;
 • Grupēt pēc: Apdroš.v.: iespēja grupēt pēc apdrošināšanas veida; Apdroš.sab.: apdrošināšans sabiedrības Apdr.ņēmējs: apdrošināšanas ņēmēja.

Lai sagatavotu atskaiti pēc izvēlētajiem atlases kritērijiem, jānospiež poga .

No atskaitē sagatavotajiem datiem, iespējams uzģenerēt gan iepirkumu gan pārdošanas dokumentus (komisijas rēķinus).

2. Komisijas rēķina ģenerēšana

Lai no atlasītajiem datiem būtu iespējams sagatavot iepirkumu vai pārdošanas dokumentu, nepieciešams izmantot Multi iezīmēšanas funkciju - Rīku joslā jānospiež poga (CTRL+Y).

Atzīmēt nepieciešamos ierakstus iespējams, nospiežot uz klaviatūras taustiņu "CTRL", to turot, un ar peles kreiso taustiņu atzīmējot nepieciešamos ierakstus. Lai atzīmētu vairākus apgabalus, nepieciešams izmantot klavitatūras taustiņu "Shift".

Iezīmētos datus var salīdzinot ar saņemto rēķinu vai atskaiti no AS.

Pēc iezīmēšanas rīku joslā jānospiež funkcijas poga , izvēloties izveidot iepirkumu vai pārdošanas dokumentu.

2.1. Iepirkumu dokuments

image-1647269798729.png

Jānorāda ir rēķina veids, rēķina datums un apmaksas datums. Kolonnas logā jānorāda "Summa ieturot komisiju".

image-1657266951958.png

Jānospiež poga .

Sistēma piedāvās atvērt sagatavoto Komisijas rēķinu. Kad rēķins tiek atvērts, to caur dokumenta funkciju saista (apmaksā) ar Bankas maksājumu uzdevumu (sagatavo maksājumu eksportēšanai uz banku):

image-1647269838708.png

Sagatavotajā Maksājumu uzdevumā jāpārbauda vai ir pareizais bankas konts, Mērķa laukā norāda no AS saņemtā rēķina numuru vai citu informāciju, un, lai maksājums tiku eksportēts, izmantojot bankas elektronisko norēķinu sistēmu, jābūt ieķeksētam "Eksportēt uz banku" un dokuments jāapstiprina:

image-1647269862748.png

2.2. Pārdošanas dokuments

Lai sagatavotu komisijas rēķinu (pārdošanas dokumentu) AS par komisijām, kuras Uzņēmums no konkrētajām polisēm nopelnījis, Uzņēmuma komisijas atskaites filtrā nepieciešams atzīmēt sekojošus datus:

 • Konkrēto Apdrošināšanas sabiedrību
 • Komisijas aprēķināšanas datumu
 • Komisijas veidu (Aprēķinātas - no apmaksātajām polisēm)
 • Rēķina veids (AS rēķins)

image-1657264668270.png

Atskaite tiks izveidota, nospiežot pogu .

Tāpat kā tiek sagatavota komisijas atskaite par informatīvajiem AS rēķiniem atlasot AS rēķinus (saskaņojot ar AAS atskaitēm), tiek ģenerēts Pārdošanas dokuments – Komisijas rēķins (uzņēmuma nopelnītās komisijas no AS rēķiniem):

image-1647269885323.png

Jānorāda ir rēķina veids, rēķina datums un apmaksas datums. Kolonnas logā jānorāda "Komisija".

image-1657267189621.png

Ja parametri norādīti pareizi, tad spiežot pogu  tiks uzģenerēts rēķins.

Pirms rēķina uzģenerēšanas, tiks uzdots kontroljautājums:

Izvēloties apstiprinošu atbildi "Jā", Rēķins tiks izveidots, atbildot "Nē", rēķina ģenēršana tiks pārtraukta!

Pēc rēķina sagatavošanas, sistēma piedāvā atvērt rēķinu. Rēķins ir sagatavots nosūtīšanai AS, to var izdrukāt vai nosūtīt elektroniski.

Brīdī, kas AS ir veikusi rēķina apmaksu, no bankas, izmantojot bankas elektronisko norēķinu sistēmu, tiek ieimportēti Bankas ieejošie maksājumi, kurus saista ar konkrētajiem Pārdošanas dokumentiem, tai skaitā, arī ar Komisijas rēķiniem.