Rēķina sasaiste ar apmaksas dokumentiem

Rēķina sasaiste ar Norēķinu dzēšanas aktu

Ar Norēķinu dzēšanas aktu tiek sasaistīti tikai Apdrošināšanas sabiedrības (AS) rēķini.

AS rēķins tiek sasaistīts (tā nenosegtā summa tiek dzēsta) ar Norēķinu dzēšanas aktu, nodrošinot korektu polišu komisijas uzskaiti un savstarpēju norēķinu kontroli ar Apdrošināšanas akciju sabiedrību (AAS).

Norēķinu dzēšanas akti jāizveido pret AS rēķiniem, kurus AAS apmaksāja konkrētajā periodā. Tiek saņemta atskaite no AAS par polisēm, kuras klienti apmaksājuši, vai sagatavojot uzņēmuma komisijas atskaiti par AS rēķiniem, jāveic katras atskaitē iekļautās polises atvēršana un jāizdara sekojošas darbības:

 1. Jāizvēlas AS rēķins, kuru AAS ir apmaksājusi;
 2. Jānospiež poga "Atvērt" (jāatver rēķins) un jāpārliecinās, vai rēķina veids ir "Apdrošināšas sabiedrības rēķins";
 3. Jānospiež rēķina "Funkcijas" poga;
 4. Jāizvēlas "Norēķinu dzēšanas akts";

image-1647268590712.png

5. Aizpildīt jaunu Norēķina dzēšanas aktu. kur jānorāda:

 • Rēķina apmaksas datumu (datumu, kad AAS ir veikusi apmaksu);
 • Partneris -no saraksta nepieciešams izvēlēties Partneri
 • Summa -nepieciešams norādīt norēķinu dzēšanas akta summu un valūtu;
 • Pamatojums - brīvā formā iespējams ievadīt pamatojuma informāciju par akta sagatavošanas iemesliem vai arī norādīt rēķina numuru
 • Pievienot - jāaizpilda operāciju saturu un jānospiež "Saglabāt" un norēķinu dzēšanas aktā ielasās informācija;

image-1647268603900.png

 • tad jānospiež poga "Saglabāt" un "Aizvērt"

Rēķinu sasaiste ar bankas ieejošo maksājumu vai kases ieņēmumu orderi

Gadījumos, kad brokeris izsniedz klientam un klients apmaksā, pārskaitot rēķina summu uz uzņēmuma bankas kontu vai apmaksā uzņēmuma kasē, tad tiek izveidoti Polišu faktūrrēķini (PF rēķini).

1. PF rēķinu sasaiste ar bankas ieejošo maksājumu

Bankas ieejošais maksājums ir dokuments, kas noformē saņemtos naudas līdzekļus noteiktā bankas kontā. Bankas ieejošo maksājumu var izveidot manuāli, ja gadījumā ar importu kāds maksājums nav ievelcies sistēmā.

Kad ir veikts bankas maksājumu imports sistēmā Ozols: Ozols ‣ Finanses ‣ Dokumenti ‣ Bankas ieņēmumi, tad atlasot filtrā konkrēta perioda bankas ieņēmumus, tiek sagatavots saraksts ar ieimportētajiem, nesasaistītajiem bankas ieņēmumiem, kuriem lauks "Pircējs" ir tukšs, laukā "Nenosegts" ir atspoguļota summa un "Info" lauks arī ir tukšs:

image-1647268795359.png

 • Ieimportētos nesasaistītos maksājumus nepieciešams sasaistīt, kur ieraksti tiek iezīmēti rīku joslā nospiežot pogu "Multi iez.", un turot nospiestu "Ctrl" taustiņu (uz klaviatūras), iezīmē visus ieimportētos nesasaistītos maksājumus:

image-1647268822005.png

 • Kad maksājumi ir iezīmēti, rīku joslā jānospiež poga "Funkcijas" un jāizvēlas funkcija "Atlasīto/Iezīmēto dokumentu atšifrēšana":

image-1647268847763.png

 •  Jāsaliek ķekši (Atšifrēt maksājumu dokumenta partneri, Jaunos partnerus pievienot partneru sarakstam, Veikt ieejošo maksājumu sasaisti ar rēķiniem, Apstiprināt sasaistītos dokumentus) un jānospiež poga "Turpināt":

image-1647268862922.png

 • Jāuzsāk maksājumu atšifrēšana, nospiežot pogu Jā:

image-1647268895894.png

Sistēma parāda paziņojumu par atšifrēto dokumentu skaitu jānospiež poga "Turpināt".

Darbība, ja kāds no ieimportētajiem bankas maksājumiem nav atšifrēts un sasaistīts ar rēķinu:

 • Jāatver maksājums, kurš netika atšifrēts un sasaistīts (maksājumu uzdevumā netika norādīta informācija, par ko tika veikts maksājums, vai arī maksātājs bija cita persona). Šādos gadījumos ir jāveic manuāla rēķina saistīšana. No atvērtā ieejošā maksājuma, rīku joslā jānospiež poga image-1647268945290.png, pie paziņojuma par satura summas nesakritību, jāspiež poga "Turpināt":

image-1647268964446.png

 • Un jāveic dokumenta atšifrēšana pēc kāda no kritērijiem, ierakstot to meklētāja lodziņā (Rēķina numurs, apmaksātā summa, Polise, utt.).
2. PF rēķinu sasaiste ar Kases ieņēmumu orderi

Ja tiek izveidota jauna Polise un rēķins izdrukāts klientam, kuru klients uzreiz skaidrā naudā apmaksā, tad tiek veidots Kases ieņēmumu orderis, kuram tiek piesaistīts stingrās uzskaites kvīts numurs. 

Lai sasaistītu rēķinu ar Kases ieņēmumu orderi, jāveic sekojošas darbības:

 1. No konkrētās polises no sadaļas "Pirmdokumenti" jāiezīmē PF rēķins, kuru klients vēlas apmaksāt vai arī rēķinu var atvērt: Ozols ‣ Norēķini ‣ Dokumenti ‣ Pārdošanas dokumenti
 2. Jānospiež poga "Atvērt" vai ar dubultklikšķi un jāpārliecinās, vai rēķina veids ir "PF rēķins";
 3. Jānospiež rēķina poga "Funkcijas";
 4. Jāizvēlas "Kases ieņēmumu orderis"

image-1647268681980.png

5. Jāaizpilda jauns Kases ieņēmumu orderis.

Rēķinu sasaiste ar Savstarpējo norēķinu dzēšanas aktu

Savstarpējo norēķinu dzēšanas akti ir starp pircējiem un piegādātājiem. Savstarpējo norēķinu dzēšanas aktu var iegrāmatot, dzēšot uzņēmuma saistības un pircēju parādu, kā arī veikt dokumenta saistīšanu, lai samazinātu dokumentu parādu summas.

Lai izveidotu jaunu Savstarpējo norēķinu dzēšanas aktu var no konkrētā rēķina caur pogu "Funkcijas" vai Ozols Norēķini Jauns Savstarpējo norēķinu dzēšanas akts

image-1656596382604.png

Sagatavotie Savstarpējo norēķinu dzēšanas akti ir pieejami: Ozols Norēķini Dokumenti Savstarpējo norēķinu dzēšanas akti.

Pēc apmaksu salikšanas gan AS rēķiniem, gan PF rēķiniem, neatkarīgi no apmaksas dokumenta veida, lai sagatavotu atskaiti par komisiju aprēķiniem, nepieciešams palaist komisijas aprēķina rīku norādot iepriekšējo mēnesi: Ozols ‣ Polises ‣ Rīki ‣ Polišu komisijas aprēķins.